Περιβαλλοντικό Σχολείο Ενηλίκων-«Βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων - ανακύκλωση»

img

Περιβαλλοντικό Σχολείο Ενηλίκων

Την Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε το πρώτο σεμινάριο της πρώτης ενότητας του Περιβαλλοντικού Σχολείου Ενηλίκων σε συνεργασία με την ΟΠΗ - Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου. Αφορούσε την «Βιώσιμη κατανάλωση, υπεύθυνη διαχείριση του νερού»:
Η σημασία του νερού ως κοινωνικό και περιβαλλοντικό αγαθό, ο κύκλος του νερού από τη φύση μέχρι τη βρύση μας, το "εικονικό" νερό και το υδάτινο αποτύπωμα, η επίδραση των κλιματικών αλλαγών στα νερά, για απλές αλλά και για εξελιγμένες πρακτικές εξοικονόμησης νερού στο σπίτι και στον κήπο. Για τα προβλήματα διαχείρισης επάρκειας και ποιότητας του νερού στον τόπο μας, για τις λεκάνες απορροής, για τις επιπτώσεις της υφαλμύρινσης, της εξάντλησης και της ρύπανσης των υπόγειων υδάτων και τι μπορούμε να κάνουμε ως υπεύθυνοι πολίτες γι αυτά (Παρουσίαση: Αριστείδης Παπαδάκης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΟΠΗ).

Επόμενη ενότητα: «Βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων - ανακύκλωση»
Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου, 18.00-20.00

Στην ενότητα αυτή θα δοθούν βασικές γνώσεις και πληροφορίες για τη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων, πως επιτυγχάνεται, ποια είναι η πυραμίδα διαχείρισης των απορριμμάτων και τι σημαίνει ανακύκλωση. Θα μιλήσουμε επίσης για θέματα όπως ποια υλικά ανακυκλώνονται, ποια είναι η διαδικασία ανακύκλωσης, βασικά στοιχεία της νομοθεσίας, τι σημαίνουν τα σήματα διαχείρισης αποβλήτων, ποια είναι τα αδειοδοτημένα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων, ποια είναι τα οφέλη από την ανακύκλωση και ποιες ενέργειες θα πρέπει να κάνει καθημερινά ο υπεύθυνος πολίτης για μια επιτυχημένη ανακύκλωση (Παρουσίαση: Βασίλης Ζησιμόπουλος, Μέλος ΔΣ ΟΠΗ, Μηχανολόγος - Μηχανικός).